حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه

کارگران هفت تپه صبح روز جمعه ۲4 مردادماه، شصت و یکمین روز اعتصاب و اعتراض خود را که از روز دوشنبه ۲۶خرداد ماه، آغاز کرده‌ بودند، مقابل درب فرمانداری شوش آغاز کردند.

‌کارگران هفت تپه اعلام کرده‌اند که با اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد. کارگران به مسئولان هشدار داده‌اند که تا خلع ید کامل بخش خصوصی  و رسیدن به سایر مطالبات خود به اعتصاب ادامه می‌دهند.