حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران و کارمندان هند

بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از کارگران و کارمندان بخشهای مختلف هند، کماکان در اعتصاب عمومی سراسری که از اوایل هفته جاری آغاز شده است، به سر می برند.

معترضان در دهلی نو، بمبئی، کلکته و دیگر شهرها خشم خود را از “سیاست های ضد ملی” دولت نارندرا مودی ابراز کردند. اعتصاب کنندگان با مسدود کردن جاده ها و راه آهن به فروش اموال دولتی و کاهش تامین اجتماعی برای فقیرترین افراد اعتراض کردند. گفتنی است ده ها اتحادیه و سندیکای بزرگ به طور مشترک خواستار برگزاری این اعتصاب شده بودند. خواسته های اعتصاب در یک منشور دوازده ماده ای اعلام شده است. یکی از نکات کلیدی این خواسته ها لغو قانون کار جدید است که به سرمایه داران و شرکت ها آزادی عمل بیشتری در تعیین دستمزد و ساعات کار می دهد.