حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران کارخانه فرش آستان قدس رضوی کاشمر

کارگران کارخانه فرش آستان قدس رضوی کاشمر روز جمعه 4 مهر ماه برای سومین روز متوالی، در اعتراض به سطح نازل حقوقهایشان از رفتن برسرکار خودداری کردند.

این کارگران در خصوص اعتراضات خود می گویند، به دنبال تهدید کارفرما در خصوص اخراج کارگران سال 99 بدون هیچ افزایش دستمزدی و با همان دستمزدهای چند سال قبل در این کارخانه مشغول فعالیت بودند. آنها می افزایند این درحالی است که از هیچ مزایای شغلی که حق طبیعی هر کارگری است از جمله بیمه بیکاری برخوردار نیستد. گفتنی است این کارگران چندین ماه است که همین دستمزد نازل را هم دریافت نکرده اند.