حزب کمونیست ایران

ادامه تجمعات رانندگان اخراجی شرکت واحد

روز سه شنبه 15 مرداد ماه بار دیگر رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه باخواست بازگشت بکار مقابل وزارت کار رژیم تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصرمحرم زاده و فرحناز شیری که به بهانه فعالیت های سندیکایی از کار اخراج شده اند، تقریبا هر روز با برپایی تجمع و در دست داشتن پارچه نوشته ایی خواستار بازگشت به کار می باشند. گفتنی است چندی پیش نیز “حسین کریمی سبزوار” راننده اتوبوس اخراجی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که روز ۱۳ مرداد در اعتراض به عدم بازگشت بکار درمقابل وزارت کار تحصن کرده بود توسط نیروی انتظامی بازداشت وبه کلانتری  ۱۰۸ منتقل شد . وی پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۱۰در خیابان جیحون،  بعد از صدور قرار منع تعقیب از سوی آن دادسرادر  ساعت شش آزاد شد.