حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع آتش نشانان اصفهان

جمعی از آتش نشانان اصهفان روز شنبه 28 تیر ماه برای چندمین بار بابرپایی تجمع خواستار  همسان‌سازی حقوق و اجرای آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور شدند.

معترضان، خواسته‌های خود را اجرای آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای همه رسته‌های شغل آتش‌نشانی و همچنین همسان‌سازی حقوق آتش نشان‌های اصفهان با آتش‌نشان‌های سایر کلانشهرها عنوان کردند. آنها اظهار داشتند: بارها برای پیگیری مطالبات خود به نهادهای  مختلف دولتی مراجعه کرده‌اند ولی تاکنون پاسخی دریافت نکرده اند.