حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع اعتراضی کارکنان قرارداد موقت نفت

صبح روز شنبه 9 اسفند ماه کارکنان قرارداد موقت نفت  بار دیگر در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت شغلی و عدم همسان‌سازی حقوق  خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از معترضان در این تجمع می گوید:  کارکنان قرارداد موقت با بیش از ۲۰ سال سابقه کار هنوز قراردادهایشان به صورت موقت است. وی همچنین می افزای دو خواسته عمده کارکنان نفت که باعث شد در این وضعیت خطرناک کرونا همراه با دیگر همکاران‌شان دست به تجمع زنند، همسان‌سازی حقوق براساس تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه و تعیین‌تکلیف همکاران قرارداد موقت است که تا امروز اقدامی جهت تغییر وضعیت قراردادهایشان صورت نگرفته است. از سوی دیگر کارگران غیررسمی نفت، در راستای تدارک اعتصاب سراسری، بیانیه دیگری با عنوان «برای پیگیری خواسته‌هایمان راهی جز اعتصاب دوباره نیست» منتشر کرده‌اند.