حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع مربیان پیش دبستانی کشور

روز یکشنبه 6  مهر ماه بار دیگر شمار زیادی از مربیان پیش دبستانی سراسر کشور با رفتن به تهران و برپایی تجمع مقابل مجلس رژیم خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.

یكی از تجمع کنندگان میگوید، وزارت آموزش و پرورش باید بدون برگزاری آزمون و با اولویت نسبت به استخدام مربیان پیش دبستانی كه مدت پنج سال و بیشتر سابقه كار دارند، اقدام كند. گفتنی است معترضان خواستار اجرای طرح رسیدگی به وضعیت مربیان پیش دبستانی هستند. آنها برای رسیدگی به وضعیت استخدامی خود در چند ماه اخیر بارها مقابل مجلس تجمع كرده اند.