حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع و راهپیمایی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

روز جمعه 29 تیرماه برای بیست و ششمین روز متوالی کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در شهرشوش برای احقاق حقوق برحقشان دست به راهپیمایی زدند.

کارگران  با ادامه راهپیمایی درسطح شهر شوش و با برافراشتن پلاکاردها ،ایراد سخنرانی وسرداد ن شعارهایی ازجمله«کارگر میمرد ذلت نمی پذیرد  خواهان پرداخت بموقع دستمزدهای معوقه، حق بیمه و پاداش پایان سال خود و همچنین خلع ید بخش خصوصی از شرکت، بازداشت امید اسدبیگی و بازگشت به کار چهار تن از همکاران اخراجی خود شدند. این کارگران با سردادن شعار«کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد» ضمن اعتراض به اقدامات تفرقه افکنان عوامل وابسته به خانه کارگر و افراد بسیجی برای به انحراف کشاندن اعتراضاتشان،بر ادامه و گسترش اتحاد کارگران در راه دست یابی به مطالباتشان تاکید کردند.