حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع پرستاران داوطلب گیلان

تعدادی از پرستاران داوطلب گیلان در بحران کرونا که سه ماه پیش با وعده جذب و استخدام شرکتی به بیمارستانهای مرکز کرونا یاری رسانده بودند، روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه  بار دیگر در مقابل درب ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت ، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پرستاران تجمع کننده به عدم پرداخت حقوق و همچنین پیشنهاد قرار داد کوتاه مدت ۸۹ روزه بدون مزایای لازم و امنیت شغلی اعتراض کردند. این پرستاران که با توجه به فراخوان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با توجه به کمبود شدید نیرو در مراکز سنترال کرونا و بحران گیلان با انگیزه یاری رسانی به دانشگاه اقدام کرده بودند، نسبت به عدم تحقق وعده‌های وزارت بهداشت و دانشگاه معترض هستند.