حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع پرستاران در شهرهای مختلف

اعتراض پرستاران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شهرهای مختلف به ایرادات تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری همچنان ادامه دارد.

پرستاران قزوینی که روز دوشنبه 12 اردیبهشت برای چندمین بار به مقابل استانداری قزوین تجمع کردند، می‌گویند: وزارت بهداشت صدای آنها را نمی‌شنود؛ اصلاح تعرفه‌گذاری الزامی‌ست ولی اهتمام چندانی در مقامات وزارت بهداشت برای این مهم نمی‌بینیم. این پرستاران که از پرداختی‌های ناچیز فروردین برای تعرفه‌گذاری ناراضی هستند؛ می‌گویند: حدود نُه ماه از معوقات تعرفه‌گذاری بعد از حدود پانزده سال بی توجهی پرداخت شد اما پرستارانی هستند که برای هر ماه حدود پانصد تومان گرفته‌اند. پرستاران شیراز، اصفهان، کرمان، خرمشهر و اهواز نیز از مراجعات مکرر خود به استانداری با هدف اعتراض به تعرفه‌گذاری خبر می‌دهند.