حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارکنان شرکتی بهداشت و درمان تهران

روز پنچشنبه 23 مردادماه تجمع کارکنان شرکتی بهداشت و درمان استان تهران در مقابل سازمان اداری و استخدامی برای تبدیل وضعیت و حذف شرکت‌های  پیمانکاری همچنان ادامه داشت.

کارکنان شرکت بهداشت و درمان استان تهران از روز دوشنبه ۲۰ مردادماه، بطور همزمان با همکارانشان در سایر استان‌ها دست به تجمع مقابل سازمان اداری و استخدامی زده‌اند. تجمع کنندگان می گویند؛ “مجلس و دولت در زمینه تبدیل وضعیت استخدامی آنها بی توجهی می‌کنند.”