حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران اخراجی مخابرات خوزستان

روز دوشنبه 27 دیماه کارگران اخراجی مخابرات خوزستان با برپایی تجمعی نسبت به عدم اجرای حکم بازگشت به کار خود توسط شرکت پیمانکاری اعتراض کردند.

این کارگران که نزدیک به ۱۰۰ نفر می‌باشند و از ۴ ماه پیش تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند، درباره صدور حکم دادگاه و عدم پذیرش آنها توسط شرکت پیمانکاری می‌گویند: “آنها هم حکم بازگشت به کار هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف را گرفته‌اند و هم حکم اجرای احکام دادگستری را، اما شرکت پیمانکار از رای مراجع قانونی تبعیت نمی‌کند. “