حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران شهرداری شاهین شهر

کارگران معترض شهرداری شاهین شهر بیش از یک هفته است که در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود و همچنین عدم تبدیل وضعیت خود مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع و اعتراض زده اند.

به گفته کارگران معترض این شهرداری که تعداد آنها بیش از 200 نفر می باشد، همه آنها  در حوزه خدمات با میانگین 5 تا 20 سال فعالیت می کنند که هنوز ساماندهی نشده اند و در لیستی که برای تامین نیرو و تبدیل وضعیت آنها ارسال شده نام هیچ کارگر با سابقه ای دیده نمی شود. معترضان افزودند شرکتهای پیمانکاری حق و حقوق کارگران را نادیده می گیرندد و حقوق کمی پرداخت می کنند و شهرداری نیز با تعویض پیمانکار سنوات از پرداخت سنوات کارگران خودداری می ورزد.