حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

روز پنج شنبه 25 مهرماه، جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ادامه اعتراضات خود برای دست یابی به مطالباتشان بار دیگر مقابل دفتر مدیریت این شرکت دست به تجمع زدند.

گفته می شود در جریان این تجمع یکی از کارگران در خصوص اهمیت ادامه اعتصاب و تجمع تا رسیدن به خواسته هایشان سخنانی ایراد نمود.  در ادامه کارگران معترض با سردادن شعار بر تحقق خواسته ای خود مبنی بر بازگشت بکار همکاران اخراجی،آزادی اسماعیل بخشی، مختومه کردن پرونده قضایی تمام کارگران این مجتمع و لغوخصوصی سازی” پافشاری کردند. خاطر نشان می شود که تا آخرین ساعات روز پنج شنبه 25مهر،از دیدارهای چهار کارگر این مجتمع که جهت گفتگو با مقامات رژیم به تهران رفته بودند گزارشی کتبی و یا شفاهی منتشر نشده است.