حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران هفت تپه

روز یکشنبه ۱6 شهریورماه، هشتاد و چهارمین روز از اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه به همراه تجمع کارگران اخراجی غیرنیشکری در مقابل استانداری خوزستان در اهواز و فرمانداری شوش در شهرستان شوش برگزار شد.

کارگران اخراجی غیرنیشکری هفت تپه در هشتاد و چهارمین روز تجمع و اعتصاب خود برای اینکه بتوانند خواسته‌ها ومطالبات شان را به گوش مسئولان برسانند، در دو نقطه یعنی جلوی فرمانداری شوش و نیز استانداری خوزستان تجمع کردند. این کارگران  با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار بازگشت به کار و تبدیل وضعیت خود شدند. لازم به یاد آوری است که کارگران نیشکر هفت تپه از 26 خرداد ماه با هدف خلع ید از بخش خصوصی و اخراج کارفرما دست به اعتصاب و تجمع زده بودند. در پی این تجمع برخی از نمایندگان مجلس با وعده و وعیدهایی در مورد رسیدگی به وضعیت‌ کارگران سعی کردند به اعتصاب پایان دهند. اما با توجه به اینکه برای خود کارگران نیز روشن است که کسی پاسخگوی حقیقی مطالبات شان نخواهد بود، دوباره اعتصاب گسترده خود را توفنده تر آغاز کردند.