حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس

تعدادی از کارگران کاغذسازی پارس  واقع در شوش روز پنجشنبه 21 بهمن ماه برای چندمین بار با برپایی تجمعی خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی خود شدند.

گفته می شود خواسته اصلی کارگران کاغذسازی پارس، بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل است که سال‌ها بازنگری نشده است. به گفته آنها، قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل که از چند سال گذشته در این واحد تولیدی اجرا شده، باعث ایجاد شکاف درآمدی میان کارگران شده است به گونه‌ای که همه کارگران قادر نیستند به صورت مساوی از مزایای این طرح برخودار شوند. مشکل دیگر کارگران مربوط به بحث تعدیل قراردادهای کارگری، حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه و تنظیم قراردادهای مستقیم با کارگران است.