حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی ایران

کارگران کارخانه کنتورسازی ایران در ادامه اعتراضات دامنه دار خود روز یکشنبه 26 مرداد بار دیگر با برپایی تجمع نسبت به عدم پرداخت مطالبات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شغلی خود، در مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند.

کارگران معترض اظهار می گویند: با گذشت ۵ ماه از تعطیلی این واحد تولیدی که به بهانه کرونا ویروس اتفاق افتاد، مدیریت کنونی هنوز اقدامی در جهت بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه کارگران انجام نداده است. در حال حاضر آنها دارای حدود ۲۶ ماه معوقات مزدی اند و مدیریت کارخانه هیچ برنامه برای پرداخت آن ندارد در عین حال به دلیل پرداخت نشدن بخشی از حق بیمه کارگران، امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری برای کارگران نیز تا به امروز محقق نشده است.