حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت

روز دوشنبه 4 آذر، کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای دستیابی به مطالباتشان به تجمع خود مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند.

یکی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه حاضر درتجمع در این خصوص گفت: این کارگران از مهر و آبان ماه، پی‌درپی در اعتراض به سر می‌برند و هم اکنون مدت نه روز است که این اعتصابات به مقابل فرمانداری منتقل‌ شده است. وی درباره مطالبات کارگران هفت‌تپه در اعتصابات اخیرافزود: وقتی 20نفر از کارگران هفت‌تپه اخراج شدند، معاون وزیر کار قول داد که همه این کارگران به کار بازخواهند گشت، اما از بین آنها، سه نفر هنوز اخراج هستند و این موضوع یکی از مطالباتشان می باشد. همچنین پرداخت حقوق قانونی کارگران ازجمله حق درصد نوبت و قیمت غذا از دیگر مطالباتی است که به آن رسیدگی نشده؛ چراکه هنوز این حقوق مانند حق همسر و نرخ غذا بر اساس 50 سال قبل پرداخت می‌شود و تغییری نکرده است.