حزب کمونیست ایران

ادامه ترفندهای مقامات قضایی برای پایان اعتصاب کارگران هفت تپه

بنابه گزارش منتشره، جناح های مختلف حاکمیت و قوای قضائیه، مقننه و مجریه با اعزام نیروهای سرکوب مقابل فرمانداری شوش سعی می کنند با ایجاد رعب و وحشت به اعتصاب کارگران خاتمه دهند.

روز چهارشنبه 5 شهریور همچون روزهای گذشته،تعدادی از کارگران هفت تپه در راستای دست یابی به مطالباتشان قصد برپایی تجمع مقابل فرمانداری شوش را داشتند که با حضور نیروهای انتظامی وجلوگیری از اجتماعشان روبرو شدند. روز سه شنبه نیز یکی از کارگران حاضر در جلوی این نهاد دولتی، بدلیل اصرار بر حق طلبیش بطور موقت بازداشت شد. کارگران با اعلام اینکه سرکوب دیگر کارایی خود را ندارد بر ادامه اعتصاب تا خلع ید بخش خصوصی و رسیدن به سایر مطالباتشان تاکید کردند.