حزب کمونیست ایران

ادامه تظاهرات در هنگ هنگ

روز شنبه 6 مهرماه، معترضان هنگ کنگ بار دیگر به خبابانها آمده و با سر دادن شعارهای ضد دولتی تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، بسیاری از تظاهرکنندگان لباس سیاه به تن داشتند و چهره خود را پوشانده بودند. پلیس ضد شورش هنگ کنگ به منظور مقابله با این اعتراضات اقدام به پرتاب گاز اشک آور به سمت تظاهرکنندگان کردند. گفتنی است، تظاهرات هنگ کنگ در اعتراض به یک قانون پیشنهادی استرداد مجرمان به چین برای محاکمه آغاز و به تدریج خواسته‌های معترضان گسترده‌تر شد و تاکنون نیز ادامه داشته است.