حزب کمونیست ایران

ادامه تظاهرات مردمی در سوریه

روز سه شنبه 27 خرداد ماه با ادامه تظاهرات مردمی در سوریه، رژیم بشار اسد به بازداشت رهبران اعتراض ها دست زده است.
با ادامه اعتراض های مردمی در جنوب سوریه، و این احتمال که به دیگر نقاط کشور سرایت کند، دولت بشار اسد در یک اقدام، به دستگیری شماری از رهبران اعتراض ها در شهر “سویدا” پرداخت و این اقدام موجب گسترش اعتراض ها شد. تظاهرات در شهر سویدا علیه فساد حکومتی، افزایش بهای کالاهای اساسی و تورم افسار گسیخته از ده روز پیش تاکنون آغاز شده و ممکن است سراسر آن کشور را در برگیرد.