حزب کمونیست ایران

ادامه حق طلبی کارگران هفت تپه

روز سه شنبه 4 شهریور ماه، ادامه حق طلبی کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شوش علیرغم کمپین جناح های مختلف حاکمیت و قوای قضائیه،مقننه ومجریه برای خاتمه اعتراضات وارد هفتاد و سومین روز خود شد.

آنها اعلام کرده اند اگر مقامات سه خواسته یعنی “پرداخت دستمزد ماه های تیر و مرداد تا اخر هفته و پرداخت دستمزدها سر هر ماه،  تمدید دفترچه های بیمه تا آخر هفته و  تمدید قرارداد کارگران فصلی نی بر و غیر نیشکری و بازگشت کارگران به سرکارشان” را تامین کنند، به طور موقت به اعتصابشان پایان خواهند داد. آنها همچنین ضمن اعلام اینکه از هیچ کدام از خواسته هایشان کوتا نمی آیند و تا رسیدن به مطالباتشان کنار هم ایستانده اند اعلام کردند در مورد چگونگی ادامه اعتراضشان برای خواستهای اساسی خود یعنی خلع ید از بخش خصوصی و بازگشت به کار تک تک همکاران اخراجی شان بر سر کار، خود کارگران تصمیم می گیرند.