حزب کمونیست ایران

ادامه سرکوب اعتراضات در قزاقستان

رئیس جمهور قزاقستان پس از شش روز اعتراضات گسترده ضد دولتی به نیروهای مسلح اجازه داده که بدون هشدار به طرف معترضان شلیک کنند.

اعتراض‌ها در قزاقستان از شش روز پیش در مخالفت با افزایش قیمت سوخت شروع شد و به دلیل نارضایتی گسترده از دولت اقتدارگرای کشور شدت بیشتری گرفت. رئیس جمهور این کشور معترضان را “تروریست‌هایی” خوانده که “خارجی‌ها آن‌ها را آموزش داده‌اند.” ولی مخالفان، ادعاهای مقامات مبنی بر “تروریست” بودن معترضان را رد کرده‌اند. گفته می شود در جریان این اعتراضات تاکنون ۴۴ تن کشته و دهها نفر دیگر زخمی شده اند.