حزب کمونیست ایران

ادامه فعالیت تبلیغی به مناسبت روز کومه له در مریوان

برپایه گزارش دریافتی از مریوان، در ادامه فعالیت های تبلیغی به مناسبت روز کومه له شماری از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران با اجرای آتش بازی به استقبال 26 بهمن روز کومه له رفتند.

این گزارش می افزاید فعالین و دوستداران کومه له با روشن کردن آتش در محله کمربندی  مریوان  26 بهمن روز کومه له را گرامیداشتند. گفته می شود این حرکت از سوی سایر شهروندان که در این محله حضور داشتند مورد استقبال قرار گرفت.