حزب کمونیست ایران

ادامه فعالیت تبلیغی به مناسب روز کومه له در بانه

برپایه گزارش دریافتی روز دوشنبه 25 بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در بانه برای چندمین بار به مناسب فرا رسیدن 26 روز کومه له اقدام به پخش تراکت و شعار نویسی در محلات این شهر نمودند.

برپایه گزارش مزبور، جمعی از دوستداران کومه له بر فراز کوه آربابای بانه ، با نصب عکس شماری از جانباختگان صفوف کومه له و حزب، پخش تراکت  نصب پلاکاردهایی با مضامین “زنده باد کومه له، زنده باد سوسیالیزم، زنده باد گنگره 18 کومه له” 26 بهمن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له را گرامیداشتند.