حزب کمونیست ایران

ادامه نارضایتی کارگران شرکتی شهرداری اهواز

کارگران شرکتی شاغل در مجموعه شهرداری اهواز صبح روز سه شنبه 16 آذر ماه با برپایی تجمعی خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند.

این کارگران که در بخش خدمات و فضای سبز مشغول کارند، خواستار رفع تبعیض در تبدیل وضعیت قراردادهای خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم شدند. به گفته یکی از کارگران شهرداری اهواز، اخیرا طرح تبدیل وضعیت استخدامی برخی از همکارانشان  تحت نام “ایثارگر” در مجموعه شهرداری اهواز در حال اجراست که نارضایتی‌هایی بین بقیه نیروهای شرکتی ایجاد کرده است. وی می افزاید، مسئولان باید بحث تبدیل وضعیت استخدامی را برای همه کارگران مناطق هشت گانه اهواز انجام دهند و نباید بین کارگران تفکیک قائل شوند.