حزب کمونیست ایران

ادامه نارضایتی کارگران معدن سنگ گلندرود

کارگران معدن زغال سنگ گلندرود روز شنبه 17 اردیبهشت ماه همانند روزهای گذشته با برپایی تجمعی خواستار بستن قرارداد با کارفرمای اصلی به جای شرکت‌های پیمانکاری شدند.

کارگران دلیل تجمع اعتراضی خود را فشار کارفرمای اصلی برای تسویه حساب یا انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید عنوان کرده‌اند. مهم‌ترین علت اعتراض کارگران مشخص نشدن وضعیت شغلی کارگران با حضور پیمانکار جدید است.

یکی از کارگران در این خصوص می گوید، «شرکت تهیه تولید مواد معدنی، مجتمع زغال سنگ گلندرود را با حدود ۳۰ کارگر از تاریخ یکم آذرماه ۱۴۰۰ به یک پیمانکار بخش خصوصی واگذار کرده است. خواسته آنها عقد قرارداد به واسطه یک شرکت تامین نیرو با شرکت تهیه تولید مواد معدنی همانند سال‌های گذشته است. ولی در روز‌های اخیر کارفرما خواستار عقد قرارداد با پیمانکار شده و گفته شده اگر کارگران قرارداد پیشنهادی پیمانکار را امضا نکنند، باید محل کار خود را ترک کنند.»