حزب کمونیست ایران

ادامه ی حمایت های دانشجویی از دانشجویان دانشگاه هنر

حمایت های دانشجویی از دانشجویان دانشگاه هنر که در برابر اجباری کردن مقنعه مقاومت می کنند همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین مورد جمعی از دانشجویان دانشگاه بجنورد، جمعی از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری، دانشجویان دانشگاه‌های زنجان از جمله، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد سایت امام، دانشگاه زنجان و خانه فرهنگیان ایران در بیانیه های جداگانه ضمن حمایت از تحصن دانشجویان دانشگاه هنر اعلام کرده اند: ما در کنار تمامی دانشجویان سراسر کشور و همدل؛ هم هدف و همبسته با عزیزانمان در دانشگاه هنر هستیم و این اتحاد را تا رسیدن به روز آزادی ادامه خواهیم داد.در نهایت حرف ما همان است که دانشجویان دانشگاه هنر گفته اند و ما نیز تکرار می‌کنیم:تا سرکوب کنید، مقاومت می کنیم.