حزب کمونیست ایران

ادامە  اعتراضات عراق، معترضین پرچم ایران را بە آتش کشیدند

 

حسن رحمان پناه

امروز جمعه ۲۲ نوامبر ٢٠١٩ برابر با ١آذر ١٣٩٨در جریان تیراندازی و درگیری نیروهای امنیتی عراق با معترضان در مرکز بغداد کە بە سوی منطقە سبز کە محل استقرار  نهادهای مهم حکومتی از جمله پارلمان ، ریاست جمهوری، دفتر نخست وزیر و کابینە حکومت، سفارت آمریکا و ایران است، ٤ تظاهر کنندە کشته و۳۰ نفر دیگر مجروح  شدند. بە گفتە خبرگزاریها، منابع بیمارستانی بغداد در باره کشته شدگان امروز اعلام داشتەاند ”  دو معترض به ضرب گلوله کشته شدند و دو نفر  دیگر بر اثر اصابت نارنجک گاز اشک آور پلیس ، که  کیفیت نظامی دارد و ده برابر سنگین تر از نارنجک های  گاز اشک آور متداول و مورد استفاده در نقاط دیگر جهان است، جان خود را از دست دادەاند. طبق گزارش ها و با کشته شدن این ٤ تظاهر کنندە ، شمار جانباختگان اعتراضات  عراق از ابتدای ماه اکتبر گذشتە  در این کشور تا امروز به بیش از ۳۴۰ نفر و شمار مجروحین بالغ بر ١٥ هزار نفر است.  در بغداد، پایتخت عراق، معترضین در هفتەهای گذشتە ، روز و شب ،  میدان “تحریر” و  ٣ پل الجمهوریه، السنک و الاحرار” که بر روی دجله است و به منطقه سبز بغداد منتهی می شود را بە کنترل خود در آوردە و با برپای چادر و ادامە  اعتراض و  نارضایتی علیە فساد، تغییر حکومت ، تغییر قانون اساسی و پایان دادن بە دخالت ایران در این کشور ، بە اعتراضات روزانە خود در پایتخت و مناطق جنوب این کشور ادامە دادەاند. معترضین با تداوم مبارزات متحدانە ، خواستار تحقق مطالبات حق طلبانە خود می باشند،  کە یکی از خواست های برحق و قابل پشتیبانی آنان  پایان دادن بە سلطە جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در عراق است . اکثریت مردم  عراق جمهوری اسلامی حاکم بر ایران  را معمار اصلی به فساد کشاندن سیستم سیاسی عراق از طریق دخالت های سیاسی ، اقتصادی و نظامی سپاە پاسداران و نیروی برون مرزی ” قدس ” این سپاە در امورات داخلی عراق  میدانند. معترضین  توطئه ها و اهداف کثیف جمهوری اسلامی در عراق را بارها محکوم کردە و بە نشانە حضور نیروهای ایرانی، پرچم های جمهوری اسلامی حاکم بر ایران  را در اماکن عمومی و در صفوف تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف به آتش کشیدەاند. بە آتش کشیدن پرچم جمهوری اسلامی توسط معترضین عراقی در تظاهرات های اخیر بە معنای بە آتش کشیدن سلطە و حضور سرکوبگرانە و اشغالگرانە این حکومت در کشور همسایە است کە قرار بود “فتح قدس را از مسیر کربلا” طی کند کە اکنون بر ضد خودش تبدیل شدە است.

اکنون کە زمین زیر پای جمهوری اسلامی در لبنان ، عراق و سوریە داغ شدە و قیام هفتە اخیر مردم جان بە لب رسیدە ایران، جمهوری جنایتکار اسلامی را تا لبە پرتگاه سوق داد و سران قاتل و انسان کش این رژیم علیە مردم بە پا خواستە ایران شمشیر را از هر زمان دیگری عریانتر از رو بستە و بە کف چرانی و تهدید بە قتل عام عمومی علیە دستگیر شدەگان می پردازند، حمایت معترضین این کشورها از یکدیگر و بیرون راندن نیروی اشغالگر جمهوری اسلامی از هر کدام از کشورهای منطقە ، بە معنی شکست استراتژی منطقەای رژیم حاکم بر ایران و در جهت تضعیف پایەهای استبداد فاشیسم مذهبی در داخل ایران است .

جمعە ٢٢ نوامبر ٢٠١٩