حزب کمونیست ایران

ادغام صندوق‌های بازنشستگانی و ورشکستگی کامل تأمین اجتماعی

طبق گزارشات منتشر شده، طرح ادغام صندوق‌های بازنشستگان کشور قرار است تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور را ادغام کند، و مدیریت واحدی داشته باشند.

گفتنی است، این طرح اگر مصوب شود تا حدود یک ساماندهی و متناسب‌سازی برای حقوق بازنشستگان میسر خواهد شد و تضمینی برای اندوخته‌های بازنشستگان کشوری و لشگری نخواهد شد.همچنین گفتنی است، دولت پس از دست درازی های بسیار به اندوخته ی کارگران و بالا آوردن بدهی۷۰۰ هزار میلیارد تومانی با نپرداختن تعهدات خود، حالا قصد دارد مشکلات  صندوق‌ها را از طریق ورشکسته کردن تامین اجتماعی حل کند. دولت با دست انداختن روی تامین اجتماعی می خواهد بدهی‌های خود را از بین ببرد و این خیال را در سر دارد که با فروش اموال سازمان، خود را از بحران برهاند اما تردیدی نیست بر مشکلات کارگران بیش از پیش افزوده خواهد شد.