حزب کمونیست ایران

ارجاع پرونده کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به دادگاه تجدید نظر

در پی اعتراض کارفرمای مجتمع نیشکر هفت تپه نسبت به احکام برائت 6 تن از کارگران این شرکت، پرونده جهت رسیدگی، به دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان ارجاع شده است.

“فرزانه زیلابی” وکیل 6 کارگر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در این خصوص گفته است، کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نسبت به احکام برائت  شش کارگر  آن شرکت  به نام های محمود خدایی،  مسلم چشم خاور، ابراهیم عباسی منجزی، ایمان اخضری، یوسف بهمئی و محمد خنیفر” که پیشتر از شعبه 102 دادگاه  کیفری شهرستان شوش صادر شده بود ،اعتراض نمود و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی کارفرما،  به شعبه 14دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان ارجاع شده است.