حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتراضات کارگران شهرداری منجیل

روز چهارشنبه 26 تیر ماه دهها تن از کارگران شهرداری منجیل در پی عدم تحقق وعده های مسئولین در خصوص پرداخت مطالباتشان، دست به تجمع زدند.

این کارگران که تعداد آنها ۴۰ نفر است، می‌گویند: روز شنبه هفته جاری جهت پیگری معوقات مزدی خود و همچنین مشخص نبودن وضعیت پرداخت دستمزدهایشان، مقابل ساختمان اداره کار شهرستان رودبار دست به اعتراض زدند. در جریان این تجمع سرپرست اداره کار شهرستان رودبار با حضور در جمع متعرضان به کارگران وعده داد ظرف ۴۸ ساعت آینده دستمزدهای آنها پرداخت خوداهد شد. معترضان می گویند تا این لحظه هیچ یک از وعده های مسئولین برآورده نشده و معوقات مزدی آنها نیز پرداخت نشده است.