حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتراض کارگران شهرداری مریوان

برای کارگران شهرداری مریوان در استان کردستان بار دیگر، روز سه شنبه 20 آبانماه نسبت  به عدم پرداخت بموقع حقوق هایشان اعتراض کردند.

جمعی از کارگران شهرداری مریوان ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان اعلام کردند، در هشت ماه سپری شده از سال جدید، فقط هشت میلیون تومان حقوق گرفته‌اند و ماه‌هاست که دستمزد کامل نگرفته‌اند. این کارگران هنوز اضافه‌کارهای سال قبل را نگرفته‌اند و از سال‌های پیشتر نیز مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. یکی از کارگران بخش تنظیف شهرداری مریوان گفت: در شهرداری مریوان در مجموع حدود 400 کارگر مشغول فعالیت هستند که همگی مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.