حزب کمونیست ایران

.استراتژی منطقه ای جمهوری اسلامی برای بقا شکافهای جدی برداشته است

فرهاد شعبانی

در عمق استراتژی منطقه ائی جمهوری اسلامی برای بقاء شکافهای جدی ایجاد شده و شاهد ناکامی های یکی پس از دیگری این رژیم هستیم. هفته گذشته چهار گروه از گروههای تشکیلدهنده حشدالشعبی از جمله ، فرقه عباس، فرقه علی اکبر، لیوای انصار المرجعیه و گردانهای امام علی اعلام کردند که از حشدالشعبی خارج خواهند شد. این گروهها از علی سیستانی تبعیت میکنند و خروج آنها از حشدالشعبی، این گروه شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی و درواقع سیاست مداخله جویانه جمهوری اسلامی را که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس دچار بحران شده است را با چالش های تازه تری روبرو خواهد ساخت.

از طرفی دیگر مصطفی کاظمی سومین نخست وزیر پیشنهادی برای تشکیل کابینه عراق که مورد حمایت و تائید جمهوری اسلامی و گروههای شیعه وابسته به ایران است، به علت اختلافات همین گروهها هنوز قادر به تشکیل و چیدن اعضای کابینه نشده و گروههای شیعه بر سر اعضای کابینه دارای اختلافات جدی هستند. البته که به این اوضاع، آغاز مجدد اعتراضات مردم عراق علیه فساد دولتی را بعنوان فاکتوری جدی که جمهوری اسلامی و سیاستهایش در عراق یکی از اهداف اعتراضی آن بوده است را باید افزود.در نگاهی به اوضاعی سوریه متوجه میشویم که، موقعیت جمهوری اسلامی و اسد در کشور نیز تعریف چندانی ندارد. نه اسد در موقعیت مناسبی قرار دارد و نه اسرائیل به نیروهای سپاه قدس در این کشور امان تحرک می دهد.حملات پی در پی اسرائیل به پایگاههای نیروهای سپاه قدس در سوریه این نیرو را زمین گیر و در حقیقت به مزاحمی جدی برای مردم سوریه تبدیل کرده است. علاوه بر اینها، سرنوشت شهر ادلب با حضور نیروهای ارتش ترکیه در آن یکی از پرسش های بی پاسخی است که به احتمال زیاد جمهوری اسلامی بازنده آن باشد. بی دلیل نبود در حالیکه در تمام دنیا سفرهای دیپلماتیک مگر در موارد خیلی ضروری عملا کنسل شده است اما ظریف با نگرانی از ارتباط تازه برخی از سران کشورهای عربی با دولت سوریه و چالش های جدید، به سوریه میرود و با بشارالاسد و همتای خود .ولید معلم دیدار و گفتگو می کند.

از طرفی دیگر، طی روزهای گذشته و بر متن بحران عمیق اقتصادی در لبنان، بحران کرونا و فساد نهادینه در دستگاه دولتی و حزب االله، اعتراضات مردم لبنان علیه دولت مورد حمایت حزب االله و خود حزب االله وارد مراحل تازه تری شده است. بطوریکه حزب االله در سومین روز آغاز این اعتراضات نفربرهای زرهی را وارد خیابانهای شهرهای بیروت و طرابلس کرد و سپاه پاسداران آغاز اعتراضات تازه مردم لبنان را در حالیکه نتوانست آن را انکار کند به آمریکا و دخالت سفیر آمریکا در این کشور نسبت داد. نسبت دادن این اعتراضات به آمریکا ذره ائی از اصالت و برحق بودن این مبارزات و خواسته هایش کم نمیکند و بنظر نمیرسد مردم لبنان تا رسیدن به خواسته هایشان که یکی از آنها کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی در مسائل داخلی این کشور.است رضایت بدهند.

در افغانستان دامنه اعتراضات علیه دخالت های جمهوری برای تشکیل دولت جدید و دخالت نظامی در این کشور گسترده تر شده و برخی از جریانات حزبی دخالتهای جمهوری اسلامی در مسائل .داخلی این کشور را مضر بحال مردم افغانستان  و آینده این کشور ارزیابی میکنند.

جنگداخلییمنبرایجمهوریاسلامیودرواقعبرایمردمایرانهزینهبردارترشدهبدوناینکهاینجنگنیابتیمابینایرانوعربستانبتواندبهنفعجمهوریاسلامیپایانیابد. همین دیروز  بود که سپاه پاسداران در اقدامی بیسابقه با تکیه بر یک اظهارنظر خامنه ائی از مردم ایران خواست که در جزائر خلیج فارس سکونت گزینند. بدون شک سپاه پاسداران با کشاندن مردم به این جزائر در صدد است که سپری از مردم برای سایتهای موشکی خود در خلیج فارس ایجاد کند تا در صورت عقب نشینی به داخل مرزها امکان مصون نگاه داشتن این سایتها و سایر مؤسسات نظامی .در خلیج فارس  از حملات احتمالی آمریکا را داشته باشد.

اینچالشهاوفشارهایبینالمللیبرجمهوریاسلامیرادرکنارهمقراربدهیمومشکلاتداخلیجمهوریاسلامیرابهآنبیافزائیمدراینصورتجایتردیدیباقینخواهدمانجمهوریاسلامیکهدرحالحاضرزمینگیرشدهو  از لحاظ اقتصادی ورشکسته و بلحاظ سیاسی فاقد هر گونه مشروعیتی است در موقعیت .به غایت ناماسبت تری نسبت به ماههای پیش از بحران کرونا قرار گرفته است. این شرایط مناسب و آمادگی طبقه کارگر و تودهای مردم تهیدست برای دست بردن به.اعتراضات قابل پیش بینی و گسترده پساکرونائی را باید به فرصت تبدیل کرد و البته فرصتی است که نباید از دست برود.