حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراضات کارگران شرکتی توزیع برق کشور

صبح روز پنجشنبه 21 اسفند ماه شماری از کارگران شرکت توزیع برق سراسر کشور، برای دومین روز متوالی با تجمع مقابل مجلس رژیم خواستار افزایش حقوق و مزایای خود مطابق دریافتی کارگران رسمی شدند.

یکی از معترضان به نمایندگی از سایر همکاران خود می گوید  چند صد کارگر توزیع برق سراسر کشور به صورت شرکتی کار می‌کنند؛ به همین دلیل، میان دستمزد و دریافتی آنها با کارگران رسمی‌های برق، تفاوت معناداری وجود دارد؛ به گفته این  کارگر، آنها حتی نصف رسمی‌ها هم حقوق نمی‌گیرند. وی همچنین می افزاید،  علاوه بر این گروه، برخی کارگران توزیع برق، «حجمی» هستند یعنی به میزان کاری که انجام می‌دهند، حقوق دریافت می‌کنند و از بسیاری از مزایای مزدی قانون کار محروم هستند. مساله مهم دیگری که باعث نارضایتی کارگران شرکتی‌ برق شده: عدم امنیت شغلی و ترس از اخراج در آستانه شروع هر سال جدید است.