حزب کمونیست ایران

استمرار اعتصاب و تجمع پاکبانان شاهین شهر

پاکبانان شاهین شهر روز پنجشنبه 1 خرداد ماه بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن حقو‌ق‌های معوقه خود  دست از کار کشیده و در مقابل میدان شهرداری تجمع اعتراضی برپا کردند.

پاکبانان شاهین شهر برای دومین روز پیاپی در خصوص تغییر شرکت، احتمال اخراج از کار و پرداخت نشدن حقوق حقه خود دست به اعتراض و اعتصاب گروهی زدند. از مهمترین خواسته‌های این کارگران پرداخت دستمزدهای معوقه، پرداخت منظم دستمزدهای جاری و حق بیمه و همچنین دادن تجهیزات ایمنی و وسایل بهداشتی است.