حزب کمونیست ایران

استمرار اعتصاب کارگران شرکت کیسون کوه مبارک جاسک

سومین روز اعتصاب کارگران شرکت کیسون واقع در کوه‌مبارک جاسک که مسئولیت ساخت مخازن نفت را دارند، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود در روز پنجشنبه 21 اسفند ماه برگزار شد.

کارگران این شرکت که کار ساخت مخازن ذخیره‌سازی نفت را برعهده دارند، به دلیل پرداخت نشدن ۳ ماه حقوق و مزایای معوقه و همچنین عیدی و پاداش پایان سال خود، از روزسه شنبه تاکنون دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند.  یکی از کارگران معترض شرکت کیسون می‌گوید: “مشخص نبودن مبالغ قراردادها طبق قانون کار و موضوع مرخصی کارگران، از جمله ابهامات آنها است که این شرکت حاضر نیست یک نسخه از قرارداد را در اختیار کارگران قرار دهد.” وی در ادامه می افزاید: “کارگرانی که اعتصاب کرده‌اند خواستار پرداخت دستمزد عقب‌افتاده و دیگر مطالبات خود هستند، اما مسئولین این شرکت آنها را تهدید به اخراج کرده‌اند.”