حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

تعدادی از پرستاران و کادرهای درمانی قراردادی استان‌های فارس، یزد، لرستان، همدان، قزوین و تهران، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب‌افتاده و عدم استخدام رسمی خود، روز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه بار دیگر  مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پرستاران شرکت کننده در این تجمع با در دست داشتن بنرهایی با مضمون “تبعیض، تبعیض، تا کی پرستاران شرکتی”، “تبعیض ممنوع” و “مدافعان سلامت شرکتی از تبعیض خسته‌اند” خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند یکی از شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی می گوید، “نداشتن حق بیمه و سنوات، تبعیض، حقوق پرسنل پیمانکار و استخدامی و… باعث شده که زندگی‌کردن روزمره برای آنها سخت شود و هر روز این استرس را داشته باشند که اخراج می‌شوند پرستاران شرکتی به این وضعیت اعتراض دارند و تا برآورده‌شدن مطالباتشان دست از اعتراض برنخواهند داشت.”