حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران کنتورسازی قزوین

جمعی از کارگران و پرسنل کنتور سازی قزوین صبح بار دیگر روز دوشنبه 3 شهریور ماه در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود دست به تجمع زدند.

در جریان این تجمع کارگران معترض مسیر خودروی “نوبخت” رئیس سازمان بودجه رژیم که به بهانه هفته دولت به قزوین سفر کرده بود را مسدود کردند. گفتنی است در این تجمع حضور خانواده کارگران و اعلام هبستگی آنان بسیار چشمگیر بود.