حزب کمونیست ایران

اطلاعیه آموزش بین‌الملل در حمایت از معترضان و اعضا و فعالین اتحادیه‌های صنفی ایران

آموزش بین الملل، فدراسیون جهانی معلمان، در اطلاعیه ای که روز دوشنبه 4 مهرماه منتشر کرد، از معترضین ایرانی و فعالین اتحادیه های صنفی در ایران اعلام حمایت کرد.
در این اطلاعیه آمد ه است: آموزش بین‌الملل در همبستگی با معترضان شجاعی می‌ایستد که در سراسر ایران به خیابان‌ها می‌آیند و خواستار احترام به حقوق بشر توسط مقامات حکومتی هستند. ماه‌هاست که معلمان، کارگران و اتحادیه‌های کارگری ایرانی از حق اساسی خود برای آزادی تجمع استفاده می‌کنند. مقامات دولت ایران به جای گفتگو با تظاهرکنندگان، با سرکوب، خشونت و بازداشت پاسخ این معترضان را می دهند. آموزش بین‌الملل قاطعانه هرگونه آزار و اذیت دولتی در مورد فعالیت اتحادیه‌های کارگری را رد می‌کند و مجدداً بازداشت‌های خشونت‌آمیز معلمان سندیکایی را به سازمان بین‌المللی کار (ILO) گزارش خواهد کرد. آموزش بین‌الملل همچنان از مقامات و دولت ایران می‌خواهد: ۱.فوراً همه اعضا و فعالین اتحادیه‌های کارگری را که در ارتباط با فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شده‌اند را آزاد کنید. ۲.تضمین و حمایت از حق آزادی تشکل و اجتماع برای همه شهروندان ضروری است. آموزش بین‌المللی همچنان متعهد به مبارزه برای رعایت حقوق اساسی بشر برای کارگران در ایران است.