حزب کمونیست ایران

اطلاعیه حمعی از کارگران اداره غله مدرس رباط کریم آبشناسان تهران.

سر افراز باد پرچم سرخ کارگران

با دلی پر از غم و اندو برای از دست دادن رفیقی پیشرو و خط دهنده ، فرهاد گیان باور کردنی نیست. منتظر جمعه بعد از ظهر هستیم خسته و دل تنگ اما سرشار از امید تلویزیون کومه له برنامه زنده داره انگار از زمین جدا می شدیم چهره رفیقی پر احساس و لطیف و مهربان که با کوچکترین یاد رفقای جن باخته چشمان سیاه و فشنگش پر اشک می شد. باور کردنش سخت است اما تاریخ مبارزه کارگران پر است از این فداکارها و از دس دادن  کادرهای جسور قاطع در مقابل دشمن طبقاتی امروز جمعی از کارگران غله آبشناسان با دلی  پر از خون و چشمانی پر از اشک پیمان می بندیم و اعلام میکنیم با مال و جان برای اهداف کومه له و حزب کمونیست ایران تلاش کنیم.

کاک فرهاد شما آتشی در جان ما بپا کردید راه رهایی را به ما آموختید

زمان شیون و عزا نیست، زمان اتحاد و پیوند کارگران با حزب است. هر چند با نگاه به چهره ات احساس غم میکنیم و روز جمعه بعد از ظهر نمی دانیم چکار کنیم. به تمام  رفقای کومه له در اردوگاه و هر جائی که هستند تسلیت می گوییم. چشمان پسرانش را از دور می بوسیم و از رفیق و شریک زندگیش درخواست تحمل این فراق رو داریم.

زندهبادکومهله

زنده باد حزب کمونیست ایران، هزاران بار یاد رفیق فرهاد شعبانی بخیر.