حزب کمونیست ایران

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له دربارە  موج دستگریهای تازه در کردستان

کارگران، مردم زحمتکش!

طی روزهای اخیر نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی موج جدیدی از بازداشت و ربودن فعالین جنبش های اجتماعی را در کردستان و در نقاط مختلف ایران براه انداخته است. همزمان نهادهای سرکوبگر تلاش می کنند خواسته ها و مطالبات برحق مردم را در چهارچوب ” اقدام علیه امنیت ملی ” قرار دهند، تا فعالین جنبش های اجتماعی  را “امنیتی”  قلمداد کنند. در تازه ترین این سناریوها، وزارت اطلاعات رژیم در یکی از کانال های تلگرامی خود به نام “رخنه نیوز” اقدام به انتشار خبری جعلی در رابطه با “شعبان محمدی” از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان ـ مریوان، تحت عنوان “شعبان محمدی  نیروی مخفی تشکیلات کومه له” نموده است.

کومه له ضمن حمایت از تمامی زندانیان سیاسی، فعالین کارگری، معلمان، زنان و همه آزادیخواهان و عدالت طلبان با  غیر واقعی دانستن چنین ادعایی از سوی وزارت اطلاعات رژیم، جهت روشنگری، توضیحات زیر را لازم می داند:

1ـ روشها، سیاست و شیوههای فعالیت کومه له در رابطه با جنبشهای اجتماعی جاری روشن است و بارها به طور مشروح درباره آن نوشته و سخن گفته شده است. شخصیت ها و چهره های مبارزی که در راس این جنبشها قرار می گیرند، فعالین مستقلی هستند که بدون پروا در صحنه های فعالیت علنی به دفاع از حقوق پایمال شده کارگران و مردم زحمتکش و ستمدیده می پردازند. دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با نسبت دادن وابستگی های تشکیلاتی جعلی به این مبارزین تلاش می کنند، آنها را از ادامه راهشان باز دارند.   

2ـ وزارت اطلاعات، ترس و وحشت خود را از سراسری شدن اعتراضات معلمان که طی سال های اخیر، متحدانه به پیش رفته و فضای جامعه را برای اعتراضی گسترده تر مهیا کرده است، پنهان نمی کند. لذا برای درهم شکستن این اتحاد و همبستگی و نیز جلوگیری از رادیکال شدن اعتراضات، اقداماتی را در دستور کار خود دارد، طرحهای سوخته و مستند سازی از آن جمله است. رژیم تلاش می کند با دستاویز قرار دادن این جعلیات فعالین مدنی را در مراجع قضایی محکوم کند.

کارگران! مردم زحمتکش !

انتشار چنین اخباری در رسانه های مجازی رژیم، بخصوص نهاد سرکوبگری چون وزارت اطلاعات حقیقتی را برای آحاد مردم روشن می سازد و آن این است که رژیم توان سرکوب عریان خود را از دست داده است، دستگیری فعالین جنبش های اجتماعی برای نهادهای سرکوبگر دیگر آسان نیست و گران تمام می شود.اینگونه اقدامات نه تنها فعالین، خانواده ها و مردم معترض و ناراضی را مرعوب نمی کند، بلکه نیروی مقاومت آنان را در پافشاری بر مطالبات بر حقشان افزایش می دهد. آنچه که رژیم را بر آن می دارد تا چنین جعلیاتی را سرهم کند، خود نشانه نیرومندی جنبش معلمان و دیگر جنبشهای اجتماعی جاری در کردستان و همه ایران است.

کومه له استوار بر آرمان های سوسیالیستی،خود را جدا از مردم نمی داند و در جایگاه مردم به گرمی از جنبش حق طلبانه معلمان و از فعالین این جنبش پشتیبانی می کند. دستگیری فعالین جنبش های اجتماعی نامشروع است و هیچ مرجع قضایی این رژیم، صلاحیت رسیدگی به پرونده این فعالین را ندارد.

کومه له از توده های مردم می خواهد فعالین جنبش های اجتماعی و فعالین سیاسی دربند را تنها نگذارند و یار، یاور و پشتیبان آنها باشند.

دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

12 بهمن 1400