حزب کمونیست ایران

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له در محکومیت تشدید فشار بر معلمان حق طلب ایران

 

مبارزات حق طلبانه معلمان ایران همچنان ادامه دارد و پاسخ رژیم به مطالبات معلمان تا کنون چیزی جز تعقیب، احضار و بازداشت فعالین این جنبش نبوده است. اما در برابر فشارهای رژیم، همبستگی قابل تحسینی از جانب معلمان در شهرهای مختلف شکل گرفته است.معلمان مبارز رفقای زندانی خود و خانواده های آنها را تنها نگذاشته اند و علیرغم تهدیدها و فشارها از مبارزه برای آزادی آنها از پای ننشسته اند.
در تازه ترین مورد شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران طی اطلاعیه ای از سنگ اندازی ماموران رژیم برای پیگیری وضعیت معلم زندانی “شعبان محمدی” و دیدار با افراد خانواده ایشان سخن گفته اند. در این اطلاعیه آمده است:
روز پنج شنبه 28 بهمن ماه تعدادی از فعالان صنفی از استان های لرستان، البرز،تهران، گیلان، همدان، کرمانشاه و شهرهای سقز و سنندج در کردستان برای پیگیری آخرین وضعیت “شعبان محمدی” و دیدار با خانواده ایشان راهی شهر مریوان شدند.اما نیمه شب گذشته تعداد زیادی نیروی امنیتی و انتظامی در مریوان به محل اقامت نمایندگان انجمنهای صنفی مراجعه و آنها را قبل از انجام ماموریت شان ناچار از ترک مریوان می کنند. در همین رابطه نیروهای امنیتی با کنترل راههای ورود به مریوان از ورود رسول بداغی از فعالین سرشناش جنبش معلمان و همراهانش به شهر مریوان جلوگیری می کنند و آنان را نیز تحت الحفظ به سوی شهر سنندج هدایت می کنند.
مطابق این اطلاعیه علیرغم تدابیر شدید امنیتی شماری از نمایندگان معلمان توانسه اند با خانواده “شعبان محمدی” دیدار نموده و همبستگی جامعه معلمان ایران را به آنها اعلام کرده اند.شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پایان اطلاعیه خبری خود نوشته اند:”هر نوع تعرض و برخورد با فعالان صنفی را محکوم نموده و در صورتی که اتفاق خاصی برای فعالان رخ دهد پاسخ معلمان محکم خواهد بود.”
کومەلە همانگونه که بارها اعلام کرده است حمایت فعالانە و بی دریغ خود از جنبش حق طلبانە معلمان را اعلام می دارد. کومه له ضمن خواست آزادی فوری معلمان دربند و دیگر زندانیان سیاسی ، عزم و ارادە همبستە معلمان در اعتراض و اعتصابات کنونی در سراسر ایران و از جملە شرکت فعال معلمان کردستان در این حرکت های حق طلبانە در برابر رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را می ستاید و آنرا ارج می نهد. در همانحال اقدام نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم ، عوامل و سایت های وابستە بە آنان در پروندە سازی جعلی علیە معلمان دربند و دیگر زندانیان سیاسی دستگیر شدە را محکوم و بی اعتبار می داند. کومەلە از مردم معترض و مبارز کردستان درخواست حمایت فعال و همەجانبە از مبارزە و اعتراضات شجاعانە معلمان را دارد.

دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له
( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

٢٨ بهمن ماه ١٤٠٠