حزب کمونیست ایران

‍ اطلاعیه شماره دوازدهم کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی

بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

زنان و مردان طبقه کارگر !

امسال در شرایطی به هشت مارس ( روز جهانی زن ) نزدیک میشویم که سیستم جهانی سرمایه مجال نفس کشیدن برای هیچ انسانی که بخواهد علیه این مناسبات وارونه، قیام کند؛ نگذاشته است.  سیاست های سرمایه‌داری بیش از هر زمان دیگری بر محور استثمار، فقر، گرسنگی، بیکاری، جنگ و…. میچرخد، سیاست‌های ضد انسانی نظام سلطه، با دست آویز قرار دادن مفاهیمی مخدوش و و خودساخته ای، چون مبارزه علیه تروریسم، در سطح بین المللی اقدام علیه امنیت ملی و زیر پا گذاشتن قوانین ودر مقیاس کوچکتر، جهان تاکنونی را به گورستانی تبدیل کرده که تاریخ به خود ندیده است. بطوری که جنایات این سیستم تنها در فلسطین، مرگ و آواره شدن صدها هزار زن و مرد وکودک را بهمراه داشته، که متاسفانه کماکان نیز قربانی میگیرد.

بروزچنینفجایعدهشتناکیکهماانسانهاومحیطزیستمانراآماجگرفته،شایدازیکمنظرضعفمارادربرابرحاکمیتسرمایهدارینشاندهد،اما  مبارزه زنان و مردان طبقه کارگر در برابر جنایاتی که سیستم حاکم، به هستی و ماهیت ما انسان ها روا می دارد، موجبات بیداری ما ( زن و مرد ) بمثابه ی انسان، در جای جای این زمین را بهمراه داشته و روح انقلابی گری را  برانگیخته است. روز جهانی زن را از این رو، که زنان بعنوان پیشقراولان مبارزه طبقاتی برای  در هم شکستن سلطه و کنترل سرمایه‌داری جهانی که با تمام امکانات سیاسی، نظامی، بازار، رسانه وانسان را از خود و طبیعت خود بیگانه کرده؛ پاسداشت.

هشتمارس ( روز جهانی زن ) روز قیام علیه قوانین و سیاست‌های جانیانی است که خود را صاحبان جهان قلمداد میکنند؛ می باشد، در این روز همه زنان و مردانی که دل در گرو مبارزه طبقاتی طبقه کارگر علیه تمامیت سیستم جهانی سرمایه را دارند، برای بازپس گیری قدرت سیاسی از چنگال این بیگانگان از جهان انسان، با اتحاد و همبستگی، گام های استوارمان را بسوی سازمان یابی زنان و مردان طبقه کارگر، برداریم.

گرامی باد روز جهانی زن ( هشت مارس )

کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی

اسفند ماه 1402

سخنگوی کمیته یدالله صمدی