حزب کمونیست ایران

اطلاعیه مشترک حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

مردم مبارز  ایران!
بیش از 2 ماه از خیزش انقلابی مردم ایران علیه حکومت اسلامی می گذرد. خیزشی که به دنبال قتل ژینا امینی از شهر زادگاهش سقز در کردستان آغزا شد، به سرعت به یک جنبش قدرتمند سراسری تبدیل گردید.
در این مدت مردم انقلابی کردستان و ایران  پایه های پوسیده این رژیم ارتجاعی و جنایتکار را به لرزه در آورده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی تصمیم به سرکوب شدید مردم کردستان ایران گرفته است. به کارگیری سلاحهای سبک و نیمه سنگین و به رگباربستن تظاهرکنندگان و حتی به کار گرفتن گازهای شیمایی خطرناک، به امری عادی تبدیل شده ست. در یک هفته گذشته تعداد جانباختگان به روزی ده نفر افزایش یافته است. اما علیرغم سرکوبها و خشونت عریان، مردم کردستان همچنان سربلندانه مقاومت میکنند و خشونت  بی حد و حصر رژیم نه تنها آنها را مرعوب نکرده است، بلکه بیشتر آتش خشمشان را شعله ور تر ساخته است. تداوم جنبش قدرتمند مردم در کردستان به همبستگی و همیاری سراسری نیاز دارد. مردم انقلابی کردستان در زیرچنین فشار بیرحمانه‌ای به پشتیبانی مردم  دیگرشهرهای ایران نیاز مبرم دارند. چرا که این انقلاب تنها در صورت همبستگی تمام مردم ایران به پیروزی خواهد رسید.
 
ما کارگران، زحمتکشان، معلمان، کارمندان، رانندگان، کسبه و بازاریان، دانشجویان و همه انسانهای آزادی‌خواه و برابری طلب را به یک اعتصاب عمومی سراسری در روز پنجشنبه سوم آذر ماه، در پشتیبانی از مردم انقلابی کردستان دعوت میکنیم. 
این اعتصاب عمومی خواهد توانست انقلاب ایران را یک گام بلند به پیش ببرد و همبستگی سراسری را محکم تر کند. در عین حال میتواند درسی باشد برای حاکمان جنایتکار اسلامی که دیگرسرکوب و ارعاب نخواهد توانست توده‌های جان به لب رسیده را از انقلاب باز دارد و این خیزش تاریخساز سر باز ایستادن ندارد. 
هر چه در توان دارید برای پیروزی این اعتصاب به کارگیرد و نگذارید که مردم کردستان را قتل عام کنند.
 
 
حزب کمونیست ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)
اول آذر ماه۱۴۰۱