حزب کمونیست ایران

اطلاعیه مشترک سازمان کارگران انقلابی  ایران(راه کارگر) و حزب کمونیست ایران به مناسبت ۱۶ آذر،  روز دانشجو

از فراخوان های اعتصاب عمومی در گرامیداشت روز دانشجو حمایت می کنیم!

امسال در شرایطی به  روز ۱۶ آذر، روز دانشجو،  نزدیک می شویم که خیزش انقلابی مردم ایران با شعار:«زن، زندگی ،آزادی» همچنان پر شور و سرزنده به پیش می رود و  در طول نزدیک به سه ماه، پایه های نظام اسلامی را به لرزه در آورده است. جنبشی که به یک خیزش تمام قد علیه مناسبات مردسالار،  تبعیض گر، استثمارگر، ارتجاعی و سرکوبگر حاکم  تبدیل شده است. این انقلاب همچنان پر صلابت به پیش می رود و سرکوب خشن و مستمر حکومت نتوانسته است آن را متوقف کند. در این میان جنبش دانشجویی از همان روزهای آغازین با تظاهرات و اعتصاب های مستمر و با شعارهای پیشرو و رادیکال به یکی از ستون های اصلی تداوم این خیزش انقلابی تبدیل شده است.

اما آگاهی، سازمان و رادیکالیسم جنبش دانشجویی امری تصادفی نیست. جنبش دانشجویی در چند دهه گذشته تجربه های گرانبهایی را به دست آورده است. تجربه هایی که نتیجه فراز و فرودها، ناکامی ها و پیروزی ها، سرکوب ها و رنج هائی است که این جنبش در طول حاکمیت هر دو حکومت پهلوی و اسلامی به دست آورده است. در ۹۰ سال گذشته، دانشجویان در مقاطع مختلفی از تاریخ سیاسی ایران، نقش بزرگی در گسترش آگاهی اجتماعی و مبارزه علیه استبداد ایفا کرده اند.  ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سالی بود که دانشجویان علیه دولت برآمده از کودتای ارتجاعی محمدرضا شاه و سازمان های جاسوسی غربی به مبارزه برخاستند. این مبارزه در شرایطی بود که کودتا آخرین سنگرهای مقاومت را با زور و سرکوب در هم می شکست.  جنبش دانشجویی در دوره ۱۲ ساله از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، به سطح بلائی از آگاهی و سازماندهی دست یافته  بود و به دنبال کودتای آمریکائی ۲۸  مرداد، مبارزه فداکارانه آنها در برابر حاکمان مستبد و فاسد پهلوی، سنگ بنای حرکت و تداوم مبارزات رهائی بخش جنبش رادیکال دانشجویی در دوره های بعدی  بوده است. تحت تاثیر فضای جهانی و مبارزات رهایی بخش و آزادی خواهانه ای که در سطح جهان در جریان بود،  دهه های ۴۰ و ۵۰  شمسی، جنبش دانشجویی به بستر اصلی شکل گیری جریانات رادیکال چپ هوادار سوسیالیسم تبدیل شد. جریاناتی که با مبارزات فداکارانه و از خودگذشتگی بی نظیر در سرنگونی حکومت پادشاهی پهلوی نقش به سزایی داشتند.  بعد از قیام ۵۷ بار دیگر حکومت اسلامی سرکوب انقلاب را از دانشگاه آغاز کرد. دانشگاه ها تعطیل شدند. فعالان دانشجویی دستگیر و شکنجه شدند.  جنبش دانشجویی متاثر از سرکوب های خشن و حذف دسته جمعی دانشجویان چپ و رادیکال تا دهه ۷۰ امکان فعالیت عملی گسترده را از دست داده بود. حوادث بعد از بسته شدن روزنامه سلام، سرکوب خشن کوی دانشگاه و اعلام موجودیت تازه جنبش دانشجویی تحرک تازه ای را در میان محافل دانشجویی به دنبال داشت. در سال های دهه هشتاد جنبش دانشجویی متاثر و تحت نفوذ دانشجویان چپ هوادار سوسیالیسم بود. حرکت های جمعی، نشریات مختلف، رشد فعالان تازه نفس، سازماندهی گسترده در دانشگاه های سراسر ایران و ارتباط با جنبش کارگری و زنان رنگ و بوی امید بخشی به مبارزات این دوره بخشیده بود. حکومت اسلامی از رادیکالیزم و امکان سازماندهی گسترده دانشجویان چپ هوادار سوسیالیسم بار دیگر احساس خطر کرد و مطالبات برحق، برابری طلبانه، آزادی خواهانه و مترقی دانشجویان با تعرض، سرکوب و زندان جواب داده شد. بعد از قطع امید اکثریت مردم ایران از مکانیسم های رای و انتخابات برای تغییر وضع موجود و گذر از فریبکاریهای اصلاح طلبان حکومتی،  دانشجویان همراه و متحد جنبش کارگری، معلمان، ملیت های تحت ستم، زنان و روشنفکران، نقش پیشروی در ادامه روند کلی مبارزه  در ایران داشته اند. جنبش دانشجویی در خیزش های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ نقش کاملا انقلابی و آگاهگرانه ای در دفاع از خواسته ها و مطالبات توده های کارگر و زحمتکش داشتند. شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تمومه ماجرا» از دل مبارزات جنبش دانشجویی بیرون آمد. 

جنبش دانشجویی در کنار به حاشیه رانده شدگان، کارگران، زنان و جوانان، معلمان، دانش آموزان ومردم مبارز کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، یکی از پایه های اصلی و فعال انقلاب جاری است. دانشجویان، دانشگاه ها را به میدان مبارزه در برابر سرکوب، فساد، سیستم تبعیض و آپارتاید جنسی، جدایی سازی های جنسیتی، و علیه  حکومت اسلامی و کلیت این سیستم فاشیستی تبدیل کرده اند.

در شرایطی به استقبال ۱۶ آذر، روز دانشجو، می رویم که فراخوانهای مختلفی از طرف دانشجویان، مراکز کارگری، و اتحادیه های کامیونداران و رانندگان کامیون و گروه های مبارز و انقلابی در سراسر ایران منتشر شده است.  این فراخوان ها مردم را در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر به اعتصاب عمومی دعوت کرده اند. ما ضمن پشتیبانی و همبستگی با آکسیون های روز دانشجو، از اعتصاب عمومی در روزهای یاد شده در گرامیداشت روز دانشجو، حمایت و پشتیبانی می کنیم.

ما فرارسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو را به عموم دانشجویان صمیمانه تبریک می گوئیم و اطمینان داریم جنبش دانشجوئی تا به ثمر رسیدن انقلاب رهائی بخش مردم ایران همچنان پیشرو پیشتاز خواهد بود.

 

گرامی باد ۱۶ آذر روز دانشجو

زنده باد آزادی و سوسیالیسم

 

حزب کمونیست ایران

هیئت اجرائی  سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ برابر با  ۰۳ دسامبر ۲۰۲۲