حزب کمونیست ایران

اطلاعیه پایانی دومین کنفرانس “تقویت گفتمان چپ در_کردستان”!

 

 در روزهای ۶ و ۷ ماه می ۲۰۲۳ دومین کنفرانس تحت عنوان “تقویت گفتمان چپ در کردستان”، با حضور تعدادی از فعالان چپ و سوسیالیست کردستان، در شهر استکهلم و با شرکت تعداد بیشتری از کشورهای مختلف از طریق شبکه اینترنت، برگزار شد. این دومین کنفرانس تلاش کرد در راستای جهت گیری سیاسی کنفرانس اول، که در ماه فوریه ۲۰۲۳ با همان هدف برگزار گردید، اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد. 

 

شرکت کنندگان در دومین کنفرانس در فضایی دموکراتیک و رفیقانه به بیان دیدگاەهای خود در خصوص فرصت ها و موانع پیش روی “انقلاب ژینا ” و اهمیت نقش جنبش چپ در پیشبرد آن پرداختند. شرکت کنندگان همچنین بر ضرورت کار مشترک برای تقویت گفتمان چپ در کردستان و چگونگی رفع موانع پیش روی این وظایف تاکید کردند. کنفراس سه موضوع اصلی را در دستور کار خود قرار داد: 

اول، انتظارات از نقش گرایش چپ کردستان،

دوم، اصول بنیادی برنامه ای و ساختار سازمانی یک چپ متحد در کردستان، 

سوم، گام های عملی برای شکل دادن به  سازماندهی پتانسیل چپ در  کردستان،

 

 در عین حال شرکت کنندگان در کنفرانس به تحلیل وضعیت سیاسی کنونی ایران تحت تأثیر “انقلاب ژینا” نیز پرداختند و در این رابطه تأکید شد: 

بحران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی عمیق تر شده است. رژیم راهی برای برون رفت از این بحران همه جانبه را ندارد، تلاشهایش برای فارغ آمدن بر آن بی نتیجه است و آشفتگی در سیاست ها و سردرگمی در میان نیروهای سرکوبگرش به وضوح دیده می شود. “انقلاب ژینا” با شعار  “زن، زندگی، آزادی”، که در آن زنان نقش محوری داشتند، افق های جدیدی را بر روی جامعه ایران گشوده است. مشارکت پرشور جوانان، دانشجویان و مردم تحت ستم در این جنبش، توازن قوا بین تودەها و رژیم را به نفع جبهه مردم آزادیخواه تغییر داده است. این جنبش تاکنون دستاوردهای غیرقابل انکاری کسب کرده است، دست آوردهایی که  زمینه تداوم و گسترش مبارازات آزادیخواهانه مردم را هموار خواهند ساخت. جایگاه زن در ذهنیت جامعه مردسالار چند برابر ارتقا یافته است. بسیاری از زنان حجاب اجباری را، که نماد ایدئولوژیک رژیم اسلامی است، دور انداخته و آنرا به عنوان یک واقعیت به رژیم اسلامی تحمیل کردەاند.

 

جمع بندی مباحث  شرکت کنندگان در چارچوب دستور کار این کنفرانس را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 

١- شرکت کنندگان در کنفرانس بر این نکته تاکید داشتند که جامعه ایران، از جمله کردستان، وارد مرحله سیاسی حساسی شده است. پاسخگویی به نیازهای این دورە وظایف ویژەای را بر دوش فعالان و نیروهای سیاسی چپ و سوسیالیست قرار می دهد. 

 

٢- با توجه به جایگاه برجسته کردستان در مبارزه مردم آزادیخواه سراسر ایران علیه جمهوری اسلامی و با در نظر گرفتن این واقعیت که جنبش ژینا از کردستان آغاز شد و مردم کردستان در تداوم آن نقش برجستەای ایفا کردەاند، اتحاد نیروهای چپ، آزادیخواه و سوسیالیست در کردستان به یک نیاز مبرم و حیاتی تبدیل شده است. در این راستا، شرکت کنندگان در کنفرانس بر ادامه بحث ها و تلاشها برای تقویت گفتمان چپ در کردستان از طریق وحدت و هماهنگی میان نیروها و فعالین چپ و آزادیخواه حول یک پلاتفرم و برنامه عمل مشترک  تاکید کردند. پلاتفرمی با محتوای چپ و پیشرو، که مبارزات آزادیخواهانه مردم کردستان را منعکس و نمایندگی کند و در عین حال بالاترین سطح وحدت عمل نیروهای آزادیخواه و برابری طلب و همه آنهائی را که  خواهان پایان ستم ملی در کردستان هستند، حول تنوع نظر و وحدت عمل، در خود جای دهد. برای تامین این منظور کنفرانس کمیسیونی را برای پیگیری جهت گیری کنفرانس و هماهنگ کردن فعالیت های پیشارو تعیین کرد.  کنفرانس پس از دو روز کار فشرده به پایان رسید. 

 

شرکت کنندگان در دومین کنفرانس تقویت گفتمان چپ در کردستان

٩ مه ٢٠٢٣