حزب کمونیست ایران

اطلاعیه پایانی کنگره 17 کومه له

هفدهمین کنگره کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونيست ایران)، در هفتهآخرتیر ماه سال ۱۳۹٦ (نیمه دوم ژوئیه سال ۲۰۱٧)  طی چهار روز جلسات فشرده و برگزاری یک جلسه اختتامیه به کار خود پایان داد.

جلسات کنگره در دو سالن در خارج کشور و در محل مقر مرکزی کومه له که از طریق شبکه اینترنت به هم وصل بودند، با شرکت نمایندگان بخشهای مختلف تشکیلات در کردستان و تشکیلات خارج حزببرگزار گردید. کنگره با سرود انترناسیونالسرود همبستگی جهانی کارگران و یک دقیقه سکوت به نشانه گرامیداشت یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و با یاد و خاطره رفقایی که در فاصله دو کنگره جانباخته بودند، از جمله رفقا: رحمان نجات، فرخ امجدیان، عبدالله بیگزاده، محمد غلام زاده، عطا خیاط، همە قربانیان و چهار رفیق دیگر از فعالین داخل کشور،نشست خود را آغاز کرد.نخستین جلسه کنگره بوسیله یک هیات رئیسه موقت اداره میشد که تا انتخاب هیات رئیسه دائم، اداره کنگره را بر عهده داشت.

ابتدا گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات نمایندگان در حوزههای مختلف انتخاباتی از جانب ناظر کل انتخابات ارائه گردید و به سئوالات مطرح شده در این زمینه، پاسخ داده شد. کنگره با تصویب اعتبارنامه نمایندگان و اعلام حضور اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان منتخب، رسمیت خود را اعلام کرد. سپس با تصویب آیین نامه داخلی، دستور جلسات و انتخاب هیات رئیسه دائم کار خود را ادامه داد.

دستور جلسات کنگره عبارت بودند از: گزارش سیاسی کمیته مرکزی کومەله به کنگره، گزارش عملکرد ارگانهای مختلف کومەله در فاصله دو کنگره، بررسی قرارها و قطعنامه های پیشنهادی و انتخاب کمیته مرکزی.

گزارش سیاسی کمیته مرکزی شامل عناوین متعددی از جمله: بحران اقتصادی جهان سرمایه داری و عوارض سیاسی متعاقب آن ، اوضاع سیاسی خاورمیانه و مسائل حل نشده مردم این منطقه، مسئله فلسطین، مسئله کرد و اوضاع جاری در کشورهای عراق، سوریه و ترکیه بود. در همین زمینه گزارش کمیته مرکزی به بررسی مسئله کرد به عنوان یک مسئله منطقه ای در کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه پرداخت و مبانی سیاست و استراتژی کومه له در قبال آن را روشن نمود.

سپس کنگره در چهارچوب گزارش کمیته مرکزی به بحث پیرامون اوضاع سیاسی ایران پرداخت. بررسی موقعیت طبقه کارگر، از لحاظ آمار و ارقام مربوط به نقش این طبقه در تولید اجتماعی، از لحاظ سطح و دامنه مبارزات آن،از لحاظ موانع موجود بر سر راه تشکل یابی طبقه کارگر،نقطه عزیمت ارزیابی کنگره از اوضاع سیاسی ایران بود. سپس کنگره به بررسی موقعیت بورژوازی ایران به مثابه یک طبقه، رژیم جمهوری اسلامی به مثابه دولت سرمایه داری ایران، ریشه های اقتصادی و سیاسی اختلافات و کشمکش جناح های درونی رژیم،دوراهی سرمایه داری بازار آزاد و سرمایه داری دولتی –میلیتاریستی،تداوم بحران سیاسی رژیم در رابطه با قدرتهای غربی، مداخلات و رقابتهای منطقه ای جمهوری اسلامی و سرانجام ضرورت سرنگونی انقلابی رژیمپرداخت.

اپوزیسیون جمهوری اسلامی و جریانهای سیاسی و استراتژی های متفاوت بخشهای مختلف آن مورد بحث قرار گرفت و همچنین بر ضرورت رفع کمبود گزارش سیاسی در مورد جنبشهای زنان و جوانان در ایران تاکید شد.

در بحث پیرامون اوضاع در کردستان ایران، زندگی و معیشت مردم، محرومیتها، ستم و نابرابری، آسیبهای اجتماعی دامنگیر مردم ، مبارزه و مقاومت در برابر رژیم اسلامی، از جمله عناوین اصلی اوضاع در کردستان ایران بودند. کنگره یک بار دیگر خطوط اصلی استراتژی سوسیالیستی کومەله متکی به مبارزه کارگران و زحمتکشان و مردم محروم را در قبال این اوضاع مورد تاکید قرار داد . گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره با در نظر گرفتن پیشنهادات اصلاحی حاضرین در کنگره، باتفاق آراء به تصویب رسید.

بررسی گزارش عملکرد ارگان های مختلف تشکیلاتی کومه له، یکی دیگر از دستور جلسات کنگره بود. این گزارش که به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان کنگره قرار گرفته بود، شامل عملکرد ارگان ها و عرصههای مختلف فعالیتهای کومەله در کردستان بود. اعضاء شرکت کننده در کنگره با آگاهی بر وجود وحدت سیاسی عمیق و هم نظری حول جهتگیری های اساسی،که در تصویب گزارش سیاسی به اتفاق آراء نشان داده شد، با اعتماد به نفس و روشن بینی، کمبودها و نارسایی ها را مورد بررسی و انتقاد قرار دادند و بر ضرورت ارتقاء کیفی فعالیت های کومه له و تحکیم حزبیت در مناسبات تشکیلاتی تأکید نمودند.

کنگره ١٧ کومەله در بخش دیگری از دستور کار خود چندین قطعنامه از جملە قطعنامه مصوب کنگرە پانزدهم در قبال: “همکاری و تنظیم مناسبات با احزاب سیاسی فعال در کردستان”،را مورد تأیید مجدد قرار داد و کمیتە مرکزی کومەلە را موظف کرد تا این قطعنامە را به روز نموده و همچنان مبنای کار خود قرار دهد. همچنین قطعنامە هایی مربوط بەمسئله “بیکاری و کولبری”، مسئله “اعتیاد به مواد مخدر” و مسئله “محیط زیست” را نیزتدوین و تصویب نمود. کنگره همچنین پیامهایی به خانواده های جانباختگان و زندانیانی سیاسی و فعالین جنبشهای اجتماعی در بندفرستاد.

آخرین دستور جلسه کنگره انتخابات کمیته مرکزی بود که در این بخش، کنگره از میان رفقایی که خود را برای عضویت در کمیته مرکزی کاندید کرده بودند، ١٩ نفر را انتخاب نمود. اسامی رفقای منتخب به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: ١_ابراهیم علیزاده،٢_احمد صالحی، ٣_اسعد رستمی، ٤_رویا محمودی، ٥_سیامک شامی، ٦_سروه ناصری، ٧_سعید امانی، ٨_شوکی احمدی، ٩_شورش کریمی، ١٠_شهرام امانتی، ١١_جمال بزرگپور، ١٢_حسن رحمانپناه، ١٣_فرهاد شعبانی، ١٤_فریدون ناظری، ١٥_عیسی پایبندی، ١٦_عادل الیاسی، ١٧_محسن شیخی، ١٨_محیه ایرجی، ١٩_ناصر طاهری.

روز پنجم و در جلسه پایانی کنگره که در آن جمعی از دوستان کومەله و گزارشگران رسانه های گروهی منطقه کردستان حضور داشتند، گزارشی از مباحثات کنگره و مصوبات آن برای اطلاع افکار عمومی ارائه گردید. متون کتبی مصوبات این کنگره بزودی انتشار علنی خواهد یافت. در پایان باید اضافه کرد که کمیته مرکزی منتحب کنگره ١٧ اولین پلنوم خود را با شرکت اعضاء کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران که به عنوان ناظر حضور داشتند، برگزار نمود و سازمان و تقسیم کار درونی کمیته مرکزی کومه له را متناسب با جهت گیری، مصوبات و اولویتهای دوره آتی تعیین نمود. در این نشستهم چنین رفیق ابراهیم علیزاده به عنوان دبیر اول کومه له انتخاب گردید.

کمیته مرکزی کومه له

( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

یازدهم مرداد ماه ١٣٩٦

دوم اوت ٢٠١٧