حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران به مناسبت گرامیداشت ۸ مارس، روز جهانی زن

امسال در شرایطی بە استقبال گرامیداشت ۸ مارس، روز جهانی زن میرویم کە دو سال از پاندمی کرونا را پشت سر میگذاریم و درست در بحبوحە آن، جنگی ویرانگر در اروپا وحشت و نگرانی وسیع را دامن زدە است. این از آن جنبە اهمیت دارد کە اتفاقا هر دوی این بحرانها قبل از هر چیز بیشترین قربانیها و مشقات را متوجە زنان نمودە است. جنگ ها و پاندمی ها اولین قربانیان خود را از میان زنان می گیرند که از قبل تحت استثمار هستند. روز جهانی زن اگر چە اساسا اعلام تلاش و مبارزە برای برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصەهای زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میباشد، اما امسال قطعا فراخوان ضدیت با جنگ و مسببات آن نیز میباشد. شرکت در مارشهای عظیم جهانی ٨ مارس وظیفە تمام آزادیخواهان و برابری طلبان، فارغ از هرگونە تفاوت جنسیتی و ملیتی میباشد و امسال لازم است چنین مطالبەای را همراە با خواست متوقف کردن جنگ مطرح کرد.
در ایران کە رژیم ضد زن جمهوری اسلامی، حتی چنین روزی را بە رسمیت نمیشناسد، زنان اما هر سالە علیرغم همە شرایط خفقان و سرکوب، شجا‌عانەتر از قبل در برابر ستمگریهای مذهبی مردسالارانە قد علم می¬کنند و رژیم را بە مصاف طلبیدەاند. آنها شجاعانه قوانین حجاب را نادیده می-گیرند، قید و بندهای ارتجاعی را زیر پا میگذارند، تشکلهای مبارزاتی تشکیل میدهند و در هر شکل ممکنی بە قوانین ارتجاعی این رژیم “نه” می گویند. قطعا رشد این مبارزات در تکوین خود و همگام با آن زدودن مردسالاری از مردان زمینە مناسبی را برای رهایی زنان ایران از یوغ قوانین و سنتهای مذهبی و پوسیدە فراهم می¬آورد.
امسال نیز با مارش میلیونی در سطح جهان، یک بار دیگر خواست برحق رفع ستم بر زنان را فریاد بزنیم و آن را همراه با خواست مبارزه علیه سایر مصائب برخواسته از حاکمیت نظام سرمایەداری همسو کنیم.

کمیتە خارج کشور حزب کمونیست ایران
مارس ٢٠٢٢