حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران

در مورد اقدامات عاجل در دفاع از مبارزات کارگران ایران

کارگران! حامیان و مدافعان جنبش کارگری در خارج از کشور!

ھمانطوریکه در جریان ھستید، دستگاه قضائی رژیم تحت مسئولیت ابراھیم رئیسی، از اعضای ھئیت مرگ و نسل کشی دھه 60 و قتل عام سال 67 ، یورش گستردەای را علیه کارگران، فعالین کارگری و مدافعین آنھا آغاز کرده است.

در این موج جدید حمله به کارگران و فعالین کارگری، علاوه بر صدور احکام سنگین زندان و شلاق برای دستگیر شده گان اول ماه مه تھران، کارگران نیشکر ھفت تپه، احضار ٤١ نفر از کارگران فولاد خوزستان، نیروھای سرکوبگر رژیم اسلامی به منازل شماری از فعالین کارگری در کردستان یورش برده و تنی چند از آنان را دستگیر و زندانی کرده است.

این یورش بر متن دو واقعیت انکار ناپذیر در جامعه ایران صورت می گیرد. اول، رشد و گسترش کم سابقه

اعتراضات کارگری و و تودەای و دوم، تمایل و زمینه سازی رژیم برای تن دادن به سازش با غرب و آمریکا برای حفظ بقای خود. بنابراین رژیم با یورش به فعالین کارگری در صدد است تا بلکه با ایجاد فضای رعب و وحشت کارگران و فعالین کارگری را در دست به اعتراضات کارگری محتاط کند و جام زھر سازش را به آسانی سر بکشد. غافل از اینکه کارگران نه محاصره اقتصادی بلکه رژیم و بحران عمیق اقتصادی ساختاریش را عامل فقر وفلاکت دامنگیر خود می دانند و سرنگونی این رژیم ضد کارگری را در سر می پرورانند. بنابراین این اقدامات پیشگیرانه ناشی از ترس و وحشت مانع تداوم مبارزات و اعتراضات کارگران و مردم زحمتکش علیه رژیم نخواھد شد.

در این شرایط ما فعالین احزاب و سازمانھای چپ و کمونیست، مدافعان جنبش کارگری در خارج از کشور وظیفه داریم، ضمن حمایت بیدریغ از مبارزات کارگران و فعالین کارگری در داخل، در صفی فشرده و متحد فعالیت ھایمان را گسترش داده و با برپائی کمپین ھا و کارزارھایمان ھزینه حملات رژیم به کارگران و فعالین کارگری در داخل را افزایش دھیم و رژیم اسلامی را بیشتر از گذشته در افکار عمومی جھانیان منفور کنیم. کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران کلیه احزاب و سازمانھای چپ و کمونیست و مدافعان جنبش

کارگری را به ایجاد ھماھنگی و فعالیت گسترده تر در حمایت از کارگران فرامیخواند.

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران

سپتامبر ٢٠١